นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาชลบุรี เขต 1

         นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

         เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

  1. นโยบายด้านการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากร และการบริหารอัตรากำลัง

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัย  มีการบริหารแผนอัตรากำลังที่สอดคล้องกับภารกิจเอื้อต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  มีการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม

  1. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  มีนโยบายในการบริหารผลการปฏิบัติราชการ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  มีคู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา  กำหนดรูปแบบแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ การสร้างขวัญกำลังใจและการให้รางวัลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานอื่น ๆ โดยดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ

  1. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตรงตามความต้องการ  มีการวางแผนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  1. นโยบายด้านการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในสังกัด ด้วยรูปแบบที่หลายหลาย ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา/ระหว่างเพื่อนร่วมงาน  การให้รางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์

ข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานบุคคล

  รายงานการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง