สถานการณ์ โควิด-19 วันนี้(ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค)

 ชื่อ  นายเต็ม  เสืออ่วม
 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1
 สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 เกิดวันที่  21 สิงหาคม 2505
 ที่อยู่ปัจจุบัน  17/3 ม.11 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 โทรศัพท์  038-285366

 

 ชื่อ  นางสาวนิอร  ศรีสุนทร
 ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1
 สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 เกิดวันที่  27 เมษายน 2506
 ที่อยู่ปัจจุบัน  152/1 ม.5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
 อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 โทรศัพท์   038-285366

 

 ชื่อ  นางดาราณี  กีรติปกรณ์
 ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1
 สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 เกิดวันที่  25 เมษายน 2519
 ที่อยู่ปัจจุบัน  21 ซอยตาช้าง ต.บ้านเก่า อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
 อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 โทรศัพท์   038-285366

 

 ชื่อ  ว่าที่ร้อยตรี  เกษมศานต์  อาปะโม
 ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1
 สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 เกิดวันที่  12 มกราคม 2516
 ที่อยู่ปัจจุบัน  75/1 ม.6 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
 อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 โทรศัพท์   038-285366

        ประกาศการขายทอดตลาด

        การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์