การอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2563 มีคร...
อ่านเพิ่มเติม...
อบรมการเงินและพัสดุฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทค่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการฝึกปฏิบัติระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี...
อ่านเพิ่มเติม...

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์