สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้รับแจ้งจากจังหวัดชลบุรี เรื่องการจัดจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีฯ โดยกำหนดจิตอาสาเฉพาะกิจ จำนวน 7 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร กลุ่มงานแพทย์และสาธารณสุข กลุ่มงานขนส่ง กลุ่มงานบริการและส่งกำลังบำรุงกลุ่มงานนิทรรศการและพิธีการ  กลุ่มงานโยธา และกลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยขอให้ดำเนินการรับสมัคร (จิตอาสาที่มีอยู่เดิม) และจัดกลุ่มงานจิตอาสาเฉพาะกิจเข้าร่วมปฏิบัติในพิธีการต่าง ๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรมพระราชพิธี
     ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ การับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ตามกลุ่มงานที่กำหนด ช่องทางการสมัครมีจำนวน 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. การสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักทะเบียนอำเภอ ในวัน เวลาราชการ
  2. การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็ปไซต์ www.khonthai.com   และ www.bora.dopa.go.th

    โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง