ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ


21/2/61

     ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อ
 เป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา
 สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 >> รายละเอียดประกาศ


16/2/61

     ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็น
 ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา
 สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 >>รายละเอียดประกาศ


13/2/61

      ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากร
  ทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1   
  >>รายละเอียดประกาศ


10/2/61

     ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสารของบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซม
    (กรณีเร่งด่วน) ประจำปีงบประมาณ 2561   
     - แบบ ปร 4 - 5 - 6 
     - ตาราง Factor F
     - บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
  >> ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ 


5/2/61

     ประกาศ รับสมัครคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการที่มีความรู้
  ความสามารถ รวมถึงมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ครั้งที่ 2
  >>รายละเอียดประกาศ<< (แก้ไข 6/2/61)


5/2/61

   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1
  >> รายละเอียดประกาศ


31/1/61

   ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
  เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
  สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1
 
>> ประกาศและบัญชีตำแหน่งว่าง (แก้ไข 31/1/61)
 
>> รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรแต่ละวิชาเอก


17/1/61
     ประกาศ เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ตำแหน่งครู  >> รายละเอียดเอกสารที่ส่งพร้อมคำขอร้องขอย้าย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


20/2/61

     ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดพเนินงาน
 โครงการห้องเรียนกีฬาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเยาวชน
 ให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา บนพื้นฐานการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา
 และโภชนาการเป็นฐาน ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าโครงการห้องเรียนกีฬารวม
 ทั้งสิ้น 9 แห่ง ใน 4 ภูมิภาค ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ให้กรอกข้อมูลและ
 สมัครผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 (www.academic.obec.go.th) ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561


6/2/61

    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูล
 งานวิจัยทางการศึกษา “ThaiEdResearch” เพื่อรวบรวมและเผยแพร่
 ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  รวมถึงการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อ
 ส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 www.thaiedresearch.org  และการให้บริการศูนย์สารสนเทศและ
 องค์ความรู้ : OEC Knowledge and Data Center ทางเว็บไซต์   www.onec.go.th  ซึงให้สิทธิ์แก่สมาชิกในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย
 ทางการศึกษาจากต่างประเทศที่สามารถ Download ได้ทั้งบทคัดย่อ
 และเอกสารฉบับเต็ม

15/11/60

 ประชาสัมพันธ์ โครงการเยาวชน UCE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
>> รายละเอียดโครงการ

ภาพกิจกรรมสำนักงาน

ประชุมชี้แจงมาตรฐาน
ประชุมชี้แจงมาตรฐาน
ประชุมชี้แจงมาตรฐาน
ประชุมชี้แจงมาตรฐาน

เอกสารประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ

เอกสารเผยแพร่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

Facebook Chon1

ตารางการใช้ห้องประชุม